04.02.21

Ο Χρήστος Π. Κινάνης, Δικηγόρος και Διαχειριστής Συνεργάτης της Kinanis LLC παρουσιάζει τη Διεύθυνση και τον Έλεγχο των Εταιρειών - Φορολογία Κυπριακών και Ξένων Εταιρειών


READ MORE
04.02.21

Christos P. Kinanis, Lawyer and Managing Partner at Kinanis LLC outlines the Management and Control Test - Taxation of Cyprus and Foreign Companies. 


READ MORE
04.02.21

Kinanis LLC presents the new rules expanding the Cross-Border mobility of EU companies within EU - Directive (EU) 2019/2121.


READ MORE
04.02.21

Maria Makridou, Counsel at Kinanis LLC discusses whether Cyprus is a "Bonus Stage" in the Gaming Business World. 


READ MORE
04.02.21

Kinanis LLC announces the organisation and sponsorship of its 3rd Photography Competition 2021


READ MORE
11.01.21

Cyprus Government announces reduced VAT rate of 9% on tourism accommodation and catering sector services.


READ MORE